fbpx

Tobias Sturesson – Medgrundare Heart Management

Vi får ofta frågor som: Hur implementerar man sin värdegrund? Hur får man värderingarna att leva? 

Att värdegrunder har en tendens att inte bli mer än pappersprodukter har nog de flesta hört, eller har egna erfarenheter av. 

Ofta tänker man att lösningen är en intern marknadsföringskampanj eller ett event där man lanserar värdegrunden. Båda dessa kan spela en viktig roll, men vi har lärt oss att det är viktigare med en liten förändring i det vi gör ofta än en stor insats som händer sällan. 

I denna artikel kommer jag gå igenom 3 områden som ni behöver fokusera på om ni vill att värderingarna ska bli levande och påverka hur ni bedriver er verksamhet – Berättelser, Ritualer och Processer. 

Är er värdegrund levande idag?

Innan vi går in på hur vi integrerar värderingar är det viktigt att vi utgår från rätt grund. Har vi värderingar som inte har koppling till vår kultur idag, som är menlösa ord som saknar tydliga beteenden och är svåra att applicera i beslut så spelar det ingen roll hur väl vi implementerar dem. Det kommer ändå vara en meningslös övning.

Som forskaren Louise Bringselius, författare till Vägar till en god kultur, skriver “När uttalade och delade (verkliga) värderingar skiljer sig åt riskerar värdegrundsarbete lätt att betraktas som fönstersmyckning eller särkoppling, dvs som ett sätt att dölja den verkliga organisationskulturen” (du kan lyssna på mitt samtal med Louise här).

Vi rekommenderar alla organisationer att skilja mellan verkliga värderingar och önskade värderingar, samt att reflektera kring huruvida värderingarna är verkliga, viktiga, tydliga, konkreta och minnesvärda. Vill du läsa mer om denna process kan du ladda ner vår kostnadsfria guide kring att identifiera värderingar och hitta kompassen.

I denna artikel utgår vi från att ni har värderingar som inte är tagna ur luften, utan är verkliga, viktiga, tydliga och konkreta. Dvs, i stor utsträckning så är dessa redan sanna om er idag. Det är med detta utgångsläge vi ska fundera kring att integrera dem. 

Målet med att integrera (implementera) värderingar

Professor Susan Lauitaud, etikforskare och rådgivare på Stanford University beskriver företagskultur som produkten av vår organisatoriska beslutsmaskin (lyssna på mitt samtal med Susan här). 

Målet med integreringen är inte att kunna checka av en punkt i ert värdegrundsarbete, utan att värderingarna ligger till grund för beslut och tydliggör de beteenden ni ska uppmuntra och de ni inte ska acceptera. 

Värderingarna kan inte ge oss alla svaren men de ska hjälpa oss att ha robusta samtal om viktiga och ofta svåra frågor. Frågor som:

  • Ska vi rekrytera denna medarbetare?
  • Ska vi gå in i detta samarbetet?
  • Ska vi ge ökat budgetutrymme till denna avdelning?
  • Ska vi göra affärer med denna leverantören?
  • Ska vi acceptera detta beteende?

Det finns mycket forskning, bland annat av etikforskaren Ann Tenbrunsel (lyssna på mitt samtal med Ann här)  som pekar på att vi inte är så värderingsstyrda som vi tror och att vi ofta medvetet eller omedvetet ramar in beslut så att vi tänker att de inte har något med våra värderingar att göra. Exempelvis – det här är ett juridiskt beslut, det här är ett budgetbeslut, det här är ett personalärende. Dvs, “det är inte ett värderingsbeslut”. 

För att värderingarna ska finnas med i våra beslut måste vi alltså göra något aktivt och avsikligt. Det är här vi kommer fram till de tre områden som är avgörande för att värderingarna ska bli mer än pappersprodukter. 

Integrera värderingar i era Berättelser

Professor Ed Schein, som kallas den moderna kulturforskningens fader, menar att kultur är så fast och svårt att förändra för att det bygger på våra berättelser om vad som gjort oss framgångsrika historiskt (lyssna på mitt samtal med Ed här). Jag frågade professor Jennifer Chatman på Berkeley, en av de ledande kulturforskarna idag, om hur man kan förstå och analysera en företagskultur. Hennes svar var att lyssna in de berättelser som finns i företaget om framgång (lyssna på mitt samtal med Jennifer här).

Vilka är berättelserna om framgång i ert företag? 

Handlar de enbart om att nå ekonomiska mål, överträffa försäljningssiffror eller hålla budget? Dessa berättelser är bra och viktiga, men det är också viktigt att det finns andra. Vilka berättelser finns om hur ni stod upp för era värderingar när det kostade på? Vilka berättelser finns om någon som framförde kritik även när det var obekvämt? Vilka berättelser finns om personer eller grupper som ger goda exempel på den kultur ni säger i era värderingar att ni vill ha?

Att förändra sin berättelse är svårt och tar tid, men eftersom den skapas hela tiden går den också att påverka. Här är det viktigt att tänka över era budskap och informationskanaler. Vad är det VD säger i sin regelbundna kommunikation till medarbetarna? Vad är det som snackas om i hallen? Finns det osunda beteenden och osund kultur i er historia som har blivit rövarhistorier man skrattar åt idag?

Allt detta spelar roll och måste ses över. 

Integrera värderingar i era Ritualer

Alla organisationer har olika ritualer. Saker som ni som grupp gör tillsammans och som följer ett mönster. Några av era viktigaste ritualer är era mötesritualer. Värderingar blir lätt något man pratar om på den årliga kickoffen men inte på ledningsgruppsmöten eller APTer. Samtidigt är det ofta på dessa regelbundna möten som beslut tas och signaler skickas ut i organisationen om vad som uppmuntras, uppmärksammas och värderas här. För att värderingarna ska ha betydelse blir det då viktigt att de finns med på agendan – inte en gång utan alltid. Inte som en sista punkt ni måste gå över, utan som en lins ni ser era beslut igenom. Jag tar ett konkret exempel. På Heart Management börjar vi våra veckomöten med att ställa oss frågan om de beslut vi tagit och de aktiviteter vi genomfört senaste veckan har varit i linje med de värderingar, det syfte och den vision vi har. Vi identifierar värderingskonflikter vi mött i arbetet och lyfter goda exempel vi sett. 

Det finns jättemånga sätt att göra detta på, men det viktiga är ni identifierar era ritualer och frågar er:

  • Hur ser vi till att våra värderingar och etiska principer genomsyrar de beslut vi tar i dessa sammanhang?
  • Hur ser vi till att rätt signaler går ut om vilka beteenden som vi vill uppmuntra och de vi inte vill acceptera?

Integrera värderingar i era Processer

Vi har haft förmånen att arbeta med allt från stora offentliga organisationer med många tusentals anställda, globala företag, medelstora företag till små startups. Nivån av komplexitet kan se enormt olika ut när det gäller de processer och system som finns. Men alla organisationer, stora som små, har processer som på olika sätt driver beslut och beteenden. Exempelvis kan nämnas processer som berör lönesättning, performance management osv. De incitamentsmodeller och processer vi har, utgör en enorm påverkan på beteenden. Som professor Alison Taylor på NYU sa i en intervju med mig:

“Medarbetare är mycket lyhörda för hyckleri. Så om det finns ett gap mellan angivna värderingar och vilken typ av beteende som faktiskt belönas, kommer det att vara mycket tydligt för alla i organisationen.”(Lyssna på mitt samtal med Alison här)

Om inte våra värderingar då har en stor påverkan på de beslut vi tar kring incitament så blir värderingarna snabbt meningslösa ord och strofer. 

Andra viktiga processer som finns i nästan alla organisationer är exempelvis rekryteringsprocesser, onboardingsprocesser och medarbetarsamtal. Dessa processer är kanske de många först tänker på när man ska integrera värdegrunder (inte minst eftersom de ofta ägs av HR). Men det är viktigt att också tänka bredare. Exempelvis i ett bostadsbolag kan uthyrningsprocesser vara avgörande för att driva beslut utifrån värderingar. I vårdbolag kan processer kring patienthantering vara bland de mest viktiga. 

Mitt förslag är att identifiera någon eller några av de processer ni tror är viktigast för att driva beteenden i er organisation och börja där. Prioritera de processer där påverkan kan vara hög men insatsen som krävs relativt låg. Det är bättre att förändringen får ta tid, men får genomslag i praktiken, än att det går snabbt men enbart blir en pappersexercis. För att säkerställa att ni når effekt är det viktigt att målet inte är att implementera era värdeord, utan att se till att de beslut ni tar och de signaler som skickas i denna process utgår från era värderingar. 

Vill du veta mer om hur ni kan integrera värdegrunden i er organisation och få värderingarna att leva? Då kan jag ge två tips som jag tror kan vara till stort värde.

1. Boka in en “Från ord till levande värderingar” workshop med Heart Management. Där får ni stöd och hjälp att identifiera och skapa strategi för hur era värderingar kan integreras i Berättelser, Ritualer och Processer.

2. Gå vår enormt uppskattade utbildning i att Leda framgångsrikt kultur- och värdegrundsarbete. Där får du teoretisk förståelse, inspirerande exempel och konkreta strategier för att integrera värderingar, tillsammans med andra som står i liknande processer. 

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND