ENADE TEAM DRIVNA AV SYFTE, VISION & UPPDRAG

Att vara ett hjärta - enade kring ett viktigt syfte, på väg mot en tydlig vision och drivna av ett angeläget uppdrag - ger en enorm kraft och framåtrörelse till en organisation.

Det knyter an till medarbetares inre längtan att förstå varför deras arbete är betydelsefullt, vart de är på väg och hur de, genom sin arbetsroll, bidrar till att uppnå detta.

Alltför ofta blir dock visionsdokument eller syftesbeskrivningar inget annat än ord som eventuellt ger en tillfällig inspiration men inte förmår förflytta verksamheten framåt.

På Heart Management brinner vi för att hjälpa ledare uppleva kraften i ett enat hjärta, genom att våga gå på djupet med varför man finns till och definiera en tydlig bild av vart man är på väg som får sätta ramen för ens strategi. Här blir kopplingen till företagskulturen viktig, då det är den som skapar förutsättningar till att få hela organisationen att våga röra sig i rätt riktning.

KRAFTEN I ETT ENAT TEAM

En studie av Harvard Business Review visade att organisation med enade, högpresterande medarbetare har 2.2 gånger högre chans att visa toppresultat än deras konkurrenter. Samma studie visade att 70% av medarbetarna upplevde att en brist på gemensam riktning är det största hindret från att uppnå företagets strategi.

SYFTE DRIVER TRANSFORMATION & INNOVATION

I en global studie av 474 toppchefer, svarade 84% att en organisation med ett tydligt och delat syfte är mer framgångsrika med förändring och transformation, 89% svarade att ett starkt delat syfte driver medarbetarengagemang och 80% svarade att det driver kundlojalitet.

6 TECKEN PÅ ATT NI BEHÖVER
BLI ETT HJÄRTA

  • Organisationen är mer fokuserad på tidigare framgångar än framtida möjligheter.
  • Initiativ och aktiviteter drar åt väldigt olika håll och det saknas tydlig gemensam riktning och fokus.
  • Era visioner och strategier blir papperprodukter och leder inte till önskad förändring.
  • Verksamheten har stagnerat och ni behöver skapa tydlig förändring och förflyttning.
  • Ni kämpar med lågt engagemang och icke-motiverade medarbetare.
  • Ni har inget tydligt svar på varför er organisation finns till som alla medarbetare kan se sin roll i att genomföra.

KRAFTEN I SYFTE, VISION & MISSION

Syfte, vision & mission / uppdrag har alla unika kapaciteter som kan skapa riktning och kraft i en organisation. Även om ni inte definierat, exempelvis ett syfte eller en vision, så finns det alltid något i hjärtat hos era ledare och medarbetare. Det kan exempelvis vara så att alla era ledare springer med egna bilder av vart organisationen är på väg och som konsekvens driver åt många olika håll. Det är därför viktigt att skapa tydlighet och enhet.

SYFTE

Den övergripande anledningen till att vår organisation existerar. VARFÖR (WHY) och för VEM vi finns till.

Hur syftet avgör vår kurs

Vårt syfte får oss att ge oss ut på resan och sätter ut kursen.

Språk

Vi finns till för...

Kraften i syfte

Motverkar missbruk
Motiverar och mobiliserar
Ger kraft till innovation och transformation

VISION

Vår bild av en framtid som vi är övertygade om kan och borde bli verklighet - VART vi är på väg.

Hur visionen avgör vår kurs

Vår vision sätter destinationen och riktningen för vår resa.

Språk

Vi ser en värld där...

Kraften i en vision

Ger riktning
Driver förändring
Fäster vårt fokus på framtiden

MISSION / UPPDRAG

Ramarna för verksamhet och strategi - HUR & VAD vi ska göra för att leva vårt syfte och uppnå vår vision.

Hur mission avgör vår kurs

Vår mission / uppdrag definierar hur vi ska nå vår destination.

Språk

Vi ska få denna förändring att ske genom...

Kraften i syfte

Ger oss fokus
Sätter ramar för vår strategi
Hjälper oss rekrytera rätt kompetens

HUR HEART MANAGEMENT HJÄLPER

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Vi hjälper er komma igång med ert arbete kring syfte, vision eller mission, skapa förståelse och angelägenhet. Kan genomföras digitalt eller fysiskt.

VISION COACH

Vi fungerar som ett bollplank och stöd till ledarskap och HR i arbete med att definiera syfte, vision och mission / uppdrag och skapa en strategi för hur ni kan förankra och skapa ägandeskap hos alla medarbetare samt identifiera eventuella hinder för att visionen ska kunna bli verklighet.

VÅRA FANTASTISKA KUNDER

"Vårt visionsarbete gav större resultat än vad vi ens hade hoppats på."

Emma, Chef, SVT

”We would not be where we are today as an organization, and I would not be who I am today as a leader without their perseverance by our side.”

Daniel, CEO, Catalyst