Företagskultur som möjliggör strategi och engagemang

Hur konkurrerar ni framgångsrikt när många företag har liknande produkter och strategisk kapacitet?

Hur säkerställer ni integritet, bygger tillit och undviker förtroendekriser?

Hur möter ni förändrade förutsättningar som kräver att ni snabbt ställer om verksamheten?

Hur rekryterar ni och bygger engagerade och högpresterande team?

Genom att bygga (och kontinuerligt utveckla) en sund och stark företagskultur som ger kraft i linje med syfte och strategiska mål.

SUND KULTUR GER HÖGRE AVKASTNING

I en McKinsey studie av 1000 företag hade den översta kvartilen med sundast kultur (enligt Organizational Health Index) 60% högre avkastning till aktieägarna än övriga. Jämfört med den nedersta kvartilen hade de bästa företagen 200% högre avkastning.

FÖRETAG HAR INTE DEN KULTUR DE BEHÖVER

En studie från Gartner, där ca 200 HR chefer på globala företag intervjuades, visade att enbart 31% upplevde att de hade den kultur de behövde för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

10 TECKEN PÅ ATT NI BEHÖVER
STÄRKA ER FÖRETAGSKULTUR

  • Ni går igenom större förändringar; exempelvis snabb tillväxt, väsentlig strategiförändring, omorganisation etc.
  • Ni har för hög personalomsättning och/eller har svårt att rekrytera rätt kompetens.
  • Era visioner och strategier leder inte till fram till önskad förändring på grund av gamla tankemönster och arbetssätt.
  • Ni ser en viktig diskrepans mellan er uttalade värdegrund och hur ert ledarskap och era medarbetare faktiskt agerar.
  • Ni har för låg kundnöjdhet utifrån fel attityd och inställning till de ni finns till för att serva – kunder, patienter, medborgare etc.
  • Ni har destruktiv intern konkurrens som skapar inre motsättningar och hindrar samarbete över grupp/avdelnings/enhetsgränser.
  • Ni har lågt förtroende till ledarskap eller mellan medarbetare och/eller bristande trygghet och engagemang bland medarbetare.
  • Ni har identifierat destruktiva beteenden, mönster och normer i hela eller delar av organisationen.
  • Ni genomgår ett betydande ledarskifte (exempelvis grundaren lämnar över ledarskapet efter lång tid).
  • Ni går igenom en kris som orsakats av oetiska beteenden hos ledare eller medarbetare.

VÄGEN TILL ATT FÖRÄNDRA ER FÖRETAGSKULTUR

Våra steg för framgångsrik kulturförändring bygger på egen erfarenhet och lärdomar i att hjälpa ledare i privat, offentlig och ideell sektor gå på djupet och leda förändring. De bygger också på forskning och insikter från några av världens främsta teoretiker och praktiker inom kulturförändring.

PREPARE FOR CHANGE

Lägga grunden för framgångsrik kulturförändring genom att definiera rätt målbild och skapa insikt och ”urgency” hos ledning om kulturens betydelse för hållbar framgång och för att adressera de utmaningar ni står inför.

GET CULTURE CLARITY

Ta fram en djupgående kulturanalys som synliggör vilka underliggande övertygelser och värderingar som driver kulturen, hur de uttrycker sig i överenskommelser, normer och beteenden, samt vilken positiv eller negativ inverkan de har på verksamheten.

DESIGN YOUR FUTURE

Förstå vilka aspekter av er kultur ni bör bygga vidare på samt vad ni vill lämna bakom er. Tydliggöra era värderingar och skapa en klar vision för hur er kultur ska se ut i framtiden samt vilka beteenden som kan föra er dit.

PURSUE TRANSFORMATIONAL CHANGE

Förankra värderingar och önskad kultur i hela organisationen - i mötesstrukturer, årscykel och verksamhet. Sjösätta konkreta förändringsintiativ som kan leda till att nå önskad kultur genom att utmana felaktiga mönster, beteenden och strukturer på alla nivåer.

EMPOWER PEOPLE

Få önskad kultur och värderingar att spridas genom hela organisationen genom att uppmuntra och fira initiativ, träna ledare till att avsiktligt bygga önskad kultur och säkerställa att rätt saker firas och premieras.

ENSURE TRANSFORMATION

Säkerställa att ni får uppleva önskade resultat över tid och att ni lägger grunden för att bygga en långsiktigt sund och stark kultur som ger kraft till syfte och strategi.

HÄMTA KOSTNADSFRI GUIDE

HUR HEART MANAGEMENT HJÄLPER

WEBBUTBILDNING

Bli utbildad i att leda framgångsrikt kultur- och värdegrundsarbete. En mycket uppskattad utbildning för chefer och HR som ska leda eller samordna arbetet.

STRATEGISKT STÖD

Vi fungerar som ett bollplank och stöd till ledarskap och HR i arbete med att stärka eller förändra er kultur. Möten kan genomföras digitalt eller fysiskt vid behov.

KULTURKARTLÄGGNING

Få stöd i att skapa en djupgående analys av er företagskultur som skapar klarhet och engagemang kring vad som möjliggör och hindrar framgång.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Vi hjälper er skapa insikt kring betydelsen av kultur och värderingar och ger er verktyg till att stärka och förändra er företagskultur. Kan genomföras digitalt eller fysiskt.

VÅRA FANTASTISKA KUNDER

”de visade ett oerhört engagemang och var måna om att dela med sig av sin enorma kunskap om kultur- och värdegrundsarbete”

Anneli, HR-chef, BCP Mekonomen Group

”Heart Management har varit ett oerhört stöd för oss och en ovärderlig hjälp i vårt förändringsarbete”

Magnus, Verksamhetschef