Stöd i kulturkartläggning och analys av företagskultur

Förstå vad i er företagskultur som kan möjliggöra, eller hindra, ert syfte och strategi

HÄMTA EXEMPEL PÅ KULTURKARTLÄGGNING
X

Famlar ni i mörkret kring var ni ska börja i arbetet med att stärka er företagskultur?

De flesta ledare har idag mycket kvantitativ data kring medarbetupplevelse och engagemang genom tempmätningar och medarbetarundersökningar, utöver data kring kundnöjdhet, effektivitet och typiska KPI:er.

När ni behöver diagnostisera och förstå tillståndet i er företagskultur på djupet, för att förändra eller stärka den, räcker det dock inte med mätpunkter och kvantitativ data.

En studie från Gartner (publicerad i Harvard Business Review), om varför kulturförändring så ofta misslyckas, visade att två av de tre viktigaste anledningarna är brist på ofiltrerad feedback och en för förenklad bild av ens företagskultur.

För att förstå er kultur behöver ni kvalitativ, ofiltrerad data och ett sätt att tolka datan som skapar verklig insikt och kan ligga till grund för välriktade insatser för att stärka eller förändra företagskulturen.

HÄMTA EXEMPEL PÅ KULTURKARTLÄGGNING
X

”de visade ett oerhört engagemang och var måna om att dela med sig av sin enorma kunskap om kultur- och värdegrundsarbete”

Anneli, HR-chef, BCP, Mekonomen Group

Få stöd i att skapa en djupgående analys av företagskultur som lägger grund för framgångsrikt förändringsarbete och bygger engagemang i organisationen för den önskade förändringen.

I sin bok, The Insider’s Guide to Culture Change, använder författaren och den globala HR ledaren Siobhan McHale, dans som en metafor för kultur.

Alltför ofta fokuserar vi enbart på enskilda dansares rörelser (beteenden) men missar de mönster vi samskapat och de olika roller vi har i att upprätthålla dessa beteenden.

En kulturkartläggning hjälper er förstå hur denna dans ser ut i er organisation. Vilka beteende och tankemönster som möjliggör hållbar framgång och vilka som kan hindra den. Den innehåller också en analys av vad som lett till de beteendemönster ni ser och vilka roller och outtalade överenskommelser som upprätthåller dem.

HÄMTA EXEMPEL PÅ KULTURKARTLÄGGNING
X

”Tack vare Heart Management har vi som företag med trovärdighet och framgång lotsat våra anställda in i den kultur- och värdegrundsresa som vi nu befinner oss på.”

Johanna, HR-chef, TeamOlmed

SJU FÖRDELAR MED EN KULTURKARTLÄGGNING

  • En djup förståelse av er företagskultur som grund för att sätta fokus på de viktigaste förändrings- eller utvecklingspunkterna.
  • Insikt i styrkorna i er företagskultur som kan skapa förutsättningar för framtida framgång.
  • Insikt i potentiella svagheter i er företagskultur som kan hindra framgång eller påverkar arbetsplatsen negativt.
  • Genom att lyssna in organisationen och arbeta strategiskt med det som kommer fram bygger ni tillit internt.
  • Kunskap om vilka värderingar som lever i verksamheten idag som stöd för att identifiera eller förankra värdegrund som kan bli på riktigt.
  • När chefer och medarbetare får återkoppling på kartläggningen bygger det engagemang och förståelse för ens egen roll i att skapa en god kultur.
  • Att använda en extern part för att genomföra kulturkartläggningen kan bidra till en större kredibilitet och möjlighet att synliggöra mönster som är svåra för någon att lyfta internt.
HÄMTA EXEMPEL PÅ KULTURKARTLÄGGNING
X

” Heart Management sätter ord på det komplexa på ett så bra sätt”

Mari Mannerström, Training & Quality Manager, Telenor

YTTERLIGARE STÖD I ERT KULTUR- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE

COACHING

Vi erbjuder tre olika coachingprogram som ger stöd i att, med trygghet, driva ett framgångsrikt kultur- och värdegrundsarbete internt.

UTBILDNING

Heart Management erbjuder en mycket uppskattad utbildning i att Leda framgångsrikt kultur- och värdegrundsarbete som hjälper ledare och HR medarbetare att på kort tid sätta målbild och strategi för arbetet och bli rustade att leda med värderingar.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Vi kan, i anknytning till en kulturkartläggning, föreläsa eller leda workshops för chef- eller medarbetargrupper (digitalt eller på plats) som ett sätt att sätta kultur- och värdegrundsarbetet på kartan i verksamheten med stöd av en extern röst.

”Heart Management har varit ett oerhört stöd för oss och en ovärderlig hjälp i vårt förändringsarbete”

Magnus, Verksamhetschef