Värdegrundsarbete & värderingsstyrt ledarskap på riktigt

Alla organisationer och alla ledare är värderingsstyrda, frågan är vilka värderingar som styr.

Det en organisation värderar syns i vad som firas och prioriteras, i hur pengar fördelas, i vilka som rekryteras, befordras eller avskedas och i de beslut som tas i både framgång och motgång.

Värderingar är viktiga, för de kommer styra verksamheten och forma dess kultur. Tyvärr finns det ofta en konflikt mellan uttalade värderingar och organisationens levda värderingar. Detta får extra allvarliga konsekvenser när det gäller medarbetare i ledande roller.

På Heart Management hjälper vi ledare göra värderingar till en värdefull kompass som genomsyrar kulturen, förenklar beslut och hjälper er navigera osäkerhet och förändring.

INTEGRITET GÖR VÄRDERINGAR VÄRDEFULLA

En forskningsstudie av 1000 företag visade att det inte finns någon korrelation mellan goda resultat och huruvida ett företag har definierat värderingar. Däremot har höga nivåer av upplevd integritet mellan vad företaget säger att det värderar och hur det upplevs av medarbetare, en klart positiv korrelation med högre produktivitet, lönsamhet och attraktivitet för potentiella arbetssökande.

6 TECKEN PÅ ATT VÄRDERINGARNA INTE LEVER

  • Era medarbetare och ledare kan inte enkelt återberätta era värderingar.
  • Det finns en upplevd diskrepans mellan de uttalade värderingarna och det som faktiskt prioriteras, beslutas och firas i organisationen.
  • Värderingarna är otydliga och svåra att applicera i det dagliga arbetet.
  • Era ledare och chefer agerar inte som goda exempel med ett tydligt värderingsstyrt ledarskap.
  • Värderingarna är inte en tydlig urvalsgrund i rekryteringar eller en naturlig del av onboarding, medarbetarsamtal etc.
  • Era medarbetare upplever att värderingarna mest är fina ord som inte ger en gemensam grund att stå på.

VART ÄR NI PÅ ER KULTUR- OCH VÄRDEGRUNDSRESA?

VI VILL IDENTIFIERA VÄRDERINGAR

I uppstarten av att identifiera värderingar är det viktigt att som ledarskap sätta en delad målbild vad processen ska leda till och en gemensam förståelse för värderingars roll och betydelse. Värderingsord bör ses som verktyg, inte som målet i sig.

GUIDE TILL ATT IDENTIFIERA VÄRDERINGAR

Vi har sammanställt en guide till att identifiera värderingar och hitta er kompass. Den beskriver den viktiga skillnaden mellan tre olika typer av värderingar och en checklista för värderingar som ska bli mer än bara ord.

HÄMTA KOSTNADSFRI GUIDE
VI VILL FÅ VÄRDERINGAR ATT BLI LEVANDE

När värderingar är identifierade är det viktigt att de landar i hjärtat på era medarbetare, samt att processer, strukturer och mötesordningar anpassas utifrån er kompass och att ledare stärks i att leva och leda utifrån värderingarna.

GUIDE TILL LEVANDE VÄRDERINGAR

Vi har identifierat fem principer som ledare måste praktisera för att värderingar ska vara levande och styra verksamheten. Dessa principer bygger på forskning, vår egen erfarenhet och lärdomar från toppledare i globala organisationer.

HÄMTA KOSTNADSFRI GUIDE
VI BEHÖVER STÄRKA VÅR KULTUR

När ledare går in i ett värdegrundsarbete är det ofta utifrån ett identifierat behov av att arbeta strategiskt med att förändra eller stärka sin företagskultur. Att analysera kulturens nuläge och skapa en strategi för djupgående och bestående förändring.

GUIDE TILL ATT FÖRÄNDRA FÖRETAGSKULTUR

Vi har skapat en process med sex steg till att förändra kulturen. De bygger på egen erfarenhet och lärdomar i att hjälpa ledare i privat, offentlig och ideell sektor samt på forskning och insikter från några av världens främsta inom kulturförändring.

HÄMTA KOSTNADSFRI GUIDE
VI BEHÖVER KARTLÄGGA VÅR KULTUR

För att förstå er kultur behöver ni kvalitativ, ofiltrerad data och ett sätt att tolka datan som skapar verklig insikt och kan ligga till grund för välriktade insatser för att stärka eller förändra företagskulturen.

EXEMPEL PÅ KULTURKARTLÄGGNING

En kulturkartläggning hjälper er förstå hur denna dans ser ut i er organisation. Vilka beteende och tankemönster som möjliggör hållbar framgång och vilka som kan hindra den. Den innehåller också en analys av vad som lett till de beteendemönster ni ser och vilka roller och outtalade överenskommelser som upprätthåller dem.

HÄMTA EXEMPEL PÅ KULTURKARTLÄGGNING

HUR HEART MANAGEMENT HJÄLPER

WEBBUTBILDNING

Bli utbildad i att leda framgångsrikt kultur- och värdegrundsarbete. En mycket uppskattad utbildning för chefer och HR som ska leda eller samordna arbetet.

COACHING

Vi fungerar som ett strategiskt stöd till ledarskap och HR i arbete med att stärka eller förändra er kultur. Möten kan genomföras digitalt eller fysiskt vid behov.

KULTURKARTLÄGGNING

Få stöd i att skapa en djupgående analys av er företagskultur som skapar klarhet och engagemang kring vad som möjliggör och hindrar framgång.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Vi hjälper er skapa insikt kring betydelsen av kultur och värderingar och ger er verktyg till att stärka och förändra er företagskultur. Kan genomföras digitalt eller fysiskt.

VÅRA FANTASTISKA KUNDER

”Tack vare Heart Management har vi som företag med trovärdighet och framgång lotsat våra anställda in i den kultur- och värdegrundsresa som vi nu befinner oss på.”

Johanna, HR-chef, TeamOlmed

”de visade ett oerhört engagemang och var måna om att dela med sig av sin enorma kunskap om kultur- och värdegrundsarbete”

Anneli, HR-chef, BCP Mekonomen Group